Registrera dig idag - Endast 5 kr/mån i 2 månader.

Registrera dig på Skillfinder.se och och betala endast fem kronor per månad de första två månaderna.

Förnamn och efternamn
E-postadress

När du skickar din registrering får du ett mail med en länk för att verifiera din e-postadress och ett tillfälligt lösenord.
Länken är giltig i 24 timmar.

Skicka

Integritetspolicy

2016-05-31

Integritetspolicy

Ditt besök på denna webbplats och samtliga webbplatser som drivs av Skillfinder Sverige AB står under nedanstående villkor. Detsamma gäller för alla webbplatser, applikationer och tjänster där det finns en hänvisning eller länk till denna integritetspolicy.

Om Skillfinder Sverige AB, våra webbplatser och denna Integritetspolicy

Denna webbplats ägs och drivs av Skillfinder Sverige AB AB. Skillfinder Sverige AB AB är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer alla de svenska lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Läs mer detaljerad information nedan under stycket Personuppgifter.

Med webbplats avses i följande beskrivning de webbsidor som ligger under en specifik domän, exempelvis svenskdamtidning.se eller mabra.com. Med webbsida avses de individuella, separata sidor som liksom den här sidan, ligger samlade under en specifik domän.

Vi kan erbjuda dig möjlighet att ansluta till våra webbplatser eller att använda våra applikationer, tjänster och verktyg via en mobil enhet, antingen genom en mobilapplikation eller genom en mobilanpassad webbplats. Bestämmelserna i denna integritetspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

Vissa sidor på våra webbplatser innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Skillfinder Sverige AB är inte ansvarig för deras verksamhet, inklusive men inte begränsat till deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Samtycke

Genom att du registrerar dig på någon av Skillfinder Sverige ABs webbplatser, fortsätter att använda våra tjänster eller besöker våra webbplatser, eller via annan kommunikationskanal registrerar eller överför dina personuppgifter till Skillfinder Sverige AB, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet häri. Om du inte samtycker till integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster. Observera att villkoren i integritetspolicyn kan för var tid komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med förändringarna.

Om annonser och marknadsföring


Vårt mål är att skapa annonser, marknadsföring och annat kommersiellt eller sponsrat innehåll som är av värde för Skillfinder Sverige AB och/eller våra medlemmar på sajten. För att hjälpa oss åstadkomma detta ger du ditt medgivande till följande när du registrerar dig på skillfinder.se

  1. Du ger oss ditt tillstånd att använda ditt namn, din profilbild, ditt innehåll och din information i marknadsföringssyfte.
  2. Vi ger inte ditt innehåll eller dina uppgifter till externa annonsörer utan ditt medgivande.

Tillägg

  1. Vi kommer att meddela dig när vi genomför väsentliga ändringar i våra villkor.
  2. Om du fortsätter att använda Skillfinder-tjänsterna efter att ändringar gjorts i våra villkor, policyer eller riktlinjer, innebär det att du godkänner de ändrade villkoren, policyerna eller riktlinjerna.

 

Skillfinder.se är en öppen sajt vilket betyder att vem som helst har tillgång att ta del av och se din profil och den information du lagt upp. Skillfinder AB tar inte ansvar för vad besökare på sajten gör med din information som är synlig i din profil.

 

Copyright och Varumärken

För allt innehåll oavsett form på Skillfinder Sverige ABs webbsidor gäller copyright Skillfinder Sverige AB. Detta innebär att allt innehåll i form av exempelvis olika typer av texter, filmer, artiklar, reportage, ljud slingor, radio, varumärken, grafik och illustrationer är bland annat rättsligt skyddade enligt lag (1960:729) om upphovsrätt och av varumärkeslag (1960:644) om inget annat anges.

Det material som publiceras via Skillfinder Sverige ABs webbsidor är Skillfinder Sverige ABs egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Skillfinder Sverige AB samarbetar och får inte användas av dig utöver vad som krävs för webbsidornas nyttjande enligt gällande villkor. Du äger således inte rätt att kopiera, sprida, skicka vidare eller på annat sätt göra material tillgängligt utan Skillfinder Sverige ABs skriftliga medgivande.

Skillfinder Sverige AB förbehåller sig rätten att, utan begränsning till tid, använda och publicera inskickat material till webbsidorna från dess besökare (så kallat användar genererat innehåll beskrivet nedan) till exempel bilder, textkommentarer och liknande.

Användargenererat Innehåll och Nätetikett

Med användar genererat innehåll avses allt sådant innehåll som webbplatsens besökare skapar eller laddar upp till webbplatsen. Dvs. allt innehåll som ej är skapat av Skillfinder Sverige AB. Exempelvis är uppladdade bilder och text i form av kommentarer till artiklar användar genererat innehåll.

När du använder funktionalitet på Skillfinder Sverige ABs webbplatser där användar genererat innehåll kan skapas såsom forum, kommentarer till bloggar, etc. medverkar du som privatperson direkt med innehåll som du själv ansvarar för och som du som användare av webbplatsen kan ställas till svars för. För detta innehåll gäller inte det utgivaransvar som i övrigt gäller på Skillfinder Sverige ABs webbplatser. Du har inget meddelarskydd och vi kan inte garantera din anonymitet även om vi i så hög grad som möjligt försöker säkerställa den.

Användar genererat innehåll får under inga omständigheter innehålla:
– Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter. 
- Hets mot folkgrupp eller annat innehåll av rasistisk eller stötande karaktär.
– Kränkande uppgifter såsom förtal eller förolämpning, hot, personliga påhopp eller stötande uppgifter.
– Uppmaning till brottslig handling.
– Olaga våldsskildring, pornografi eller barnpornografi.
– Uppgifter som utgör upphovsrättsintrång.
– Spridning av datavirus och massutskick, s.k. spam.
– Programkod som kan vara skadlig och påverka webbplatsens funktionalitet på något sätt.
– Erbjudanden om sexuella tjänster, enkäter, egna tävlingar, direktreklam, massutskick, privata annonser eller liknande.

Är du som användare av Skillfinder Sverige ABs webbplatser det minsta tveksam kring innebörden av ovan, vänligen avstå från att bidra med innehåll.

Skillfinder Sverige AB har rätt, men inte skyldighet, att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra användar genererat innehåll som strider helt eller delvis mot dessa villkor. För det fall sådant missbruk ändå skulle uppkomma äger Skillfinder Sverige AB rätt att vidtaga de åtgärder som är nödvändiga för att förhindra missbruket. Sådana åtgärder kan bl.a. innefatta att stänga av eller vidtaga begränsningar för dig som användare eller medlem. Vid mer allvarliga överträdelser kan även rättsliga åtgärder komma att aktualiseras, vilket Skillfinder Sverige AB – om så är möjligt – i sådana fall meddelar att man har för avsikt att vidtaga sådana åtgärder.

Medlemsuppgifter vid registrering

I de fall funktionalitet på webbplatserna förutsätter registrering, är det av största vikt att du ej lämnar ut ditt användarnamn och lösenord till obehörig samt vid alla tillfällen kontrollerar så att obehörig ej kan använda sig av de uppgifter du angivit i din registrering i syfte att utge sig för att vara du. Detta eftersom du som användare är personligt ansvarig för allt som skrivs och beställs från den registrering du skapar. Glöm därför inte att logga ut när du lämnar datorn och var aktsam om du exempelvis använder autoinloggning.

Skillfinder Sverige AB förbehåller sig rätten att neka till samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn.

I de fall funktionalitet sker i samarbete med externa leverantörer kan det i dessa fall innebära att tidigare registrerade uppgifter för någon av Skillfinder Sverige ABs webbplatser ej kan användas. Då gäller samarbetspartnerns medlemsrutiner. Med funktionalitet som sker i samarbete med externa leverantörer kan följande avses, men även andra former av samarbeten, – tekniska eller kommersiella, som rör hur webbplatsernas tjänster fungerar: Syndikering av programkod via RSS (”RDF Site Summary” eller ”Really Simple Syndication”), XML (”Extensible Markup Language”, s.k. iFrames eller liknande s.k. web feeds som gör att innehåll eller tjänster hos en extern leverantör presenteras integrerat via webbplats från Skillfinder Sverige AB, s.k. Syndikering av innehåll.”

Personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är Skillfinder Sverige AB personuppgifts-ansvarig för behandlingen och följer alla de svenska lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), som finns för att skydda privatpersoners integritet.

Insamling av personuppgifter

Om du besöker eller registrerar dig på våra webbplatser eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt PUL. Detta kan omfatta:
– Namn och kontaktinformation inklusive e-postadress.
– Leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst.
– Demografisk information som till exempel postnummer, val och intressen.
– Annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser och/eller erbjudanden.
– Annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.

Angående insamling av information via cookies hänvisas till avsnittet Om Cookies ovan.

Syfte med användning av personuppgifter

Framför allt använder vi dina personuppgifter för att fullgöra, förbättra och anpassa våra åtaganden, produkter och tjänster, hantera prenumerationer och kundrelationer samt ge dig marknadsföring och direktmarknadsföring postalt som digitalt. Komplettering genom inhämtning från och samkörning med andra privata och offentliga register (exempelvis SPAR) vid t ex uppdatering av adressuppgifter kan komma att ske. Skillfinder Sverige ABs medlemsregister med personuppgifter, inhämtade från webbplatserna eller på annat sätt, är konfidentiella. Vårt syfte med insamling och användning av personuppgifter är att ge dig tillgång till information och tjänster från tidningar eller företag som Skillfinder Sverige AB tillhör eller från tredje part godkänd av Skillfinder Sverige AB. 

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till och behandlas av våra serviceleverantörer och partners godkända av Skillfinder Sverige AB. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretessavtal. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att uppfylla rättsliga skyldigheter och kan överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet eller krävs enligt lag.

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

Kontroll över din personliga information

En gång per kalenderår kan du begära information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar eller begära att personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande korrigeras eller raderas genom att kontakta kundservice enligt nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Avsluta användning av personuppgifter etc.

Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam, genom en länk i det aktuella utskicket. Avseende det sistnämnda sättet gäller dock sådan återkallelse endast i förhållande till det aktuella nyhetsbrevet eller liknande. Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Kontakt

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du erfar att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundservice på följande e-postadress, support@skillfinder.se via webben.

Ansvarsfriskrivning

Skillfinder Sverige AB kan inte göras ansvariga för skador som direkt eller indirekt eventuellt orsakas av att du som användare använder våra webbplatser. Skillfinder Sverige AB lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion.

Skillfinder Sverige AB kan inte göras ansvariga för lagligheten i innehållet på de webbsidor vi länkar till från våra webbplatser. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar.

Skillfinder Sverige AB kan ej heller göras ansvariga för någon slags förlust som är relaterad till din användning av innehållet på webbplatserna som drivs av Skillfinder Sverige AB. Denna ansvarsfriskrivning omfattar såväl direkta som indirekta förluster och inkluderar förluster som orsakas av driftstörningar, att webbplatserna ej är tillgängliga och liknande.

Skillfinder Sverige AB fråntar sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av; sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll eller händelse som är att betrakta som force majeure.

Skillfinder Sverige ABs webbplatser vänder sig till den svenska marknaden och skall följaktligen bedömas enligt svensk lag. De eventuella användare utanför Sveriges gräns är själva ansvariga för att de regler, lagar och förordningar som finns där för var tid efterföljs.

Dessa integritetspolicys uppdaterades senast den 7 mars 2017.

System Admin
admin@admin.admin